Ayetel Kürsi Duası: Okunuşu:
Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyum, lâ te'huzuhu sinetun velâ nevm,
2- lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
3- ya'lemu mâ beyne eydiyhim vemâ halfehum,
4- velâ yu-hitune bi şey'in min ilmihi illâ bima şâe vesia kursiyyuhus semâvâti vel'ard,
5- velâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azim.

Anlamı:
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1- Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir ve yarattıklarını sürekli gözüp gözetendir. O'nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de uyku.
2- Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur, izni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir ?
3- O, kullarının yaptıkları ve yapacakları ne varsa hepsini bilir.
4- O dilemedikçe, insanlar O'nun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar O'nun kürsisi (sonsuz kudreti, hükümdarlığı) bütün gökleri ve yerleri kaplamıştır.
5- Onları görüp gözetmek O'na ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.